Swelter (2014) ปล้นฉะนรก

Swelter (2014) ปล้นฉะนรก

สิบปีหลังจากการปล้นคาสิโนของพวกเขาผู้ต้องหาทั้งสี่หนีไปตามรอยอดีตหุ้นส่วนของพวกเขาไปยังเมืองทะเลทราย